หลงัจากเกดิอุทกภัย

2019-08-14edit Ye Naung


หลงัจากที่พวกเราได้อ่านข่าวในโซเชียลมีเดียว่า หลังจากระดับน ้าของแม่น ้าสาละวิน (Salween River) ลดลงไปแล้ว ก็มีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวส าหรับผู้ประสบภัยน ้าท่วม 12 แห่ง ตั้งแต่แดือน มิถุนายนที่แล้ว เนื่องจากมีฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดน ้าท่วมในหลายพื้นที่ ประชาชนกว่า 80,000 คน ตอ้ง อพยพไปอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวส าหรับผู้ประสบภัยน ้าท่วม ทั้งนี้ สมาชิก MingalaGo ขอแสดงความ เสียใจต่อผู้ประสบภัยทั่วประเทศ

ความเป็นจริง คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติจนก่อให้เกิดอุทกภัยนั้น ไม่เพียงแต่ท าให้ผู้คนต้องทุกข์ ทรมาน แต่ยังมีปัญหาอีกมากมายตามมาหลังจากน ้าลดระดับลง ประชาชนจะต้องท าความสะอาดที่อยู่อาศัย ชุมชน และสร้างสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่ ดังนั้นพวกเราจึงได้น าเสนอเรื่องราวซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน สถานการณ์เหล่านี้

เด็ก ๆ มีความเสี่ยงต่ออันตรายจากสิ่งแวดล้อม เช่น น ้าท่วม พายุ และภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นหลัง ค่อนข้างสูง เพราะเด็กอยู่ในช่วงวัยที่ก าลังพัฒนา เมื่อได้รับสารพิษก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และดว้ย พฤติกรรมในวัยของพวกเขามักจะอยากรู้อยากลองและท าให้ผู้เขาสัมผัสกับสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

ผู้ใหญ่จึงไม่ควรอนุญาตให้เด็ก ๆ หรือวัยรุ่น เข้าไปมีส่วนร่วมในการท าความสะอาด แต่ควรกลับ เข้ามาหลังจากท าความสะอาดพื้นที่เสร็จเรียบร้อย

นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยและการเพื่อป้องกันที่ดี หลังจากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติควรมีการดูแล เด็กทุกวัยตามความเหมาะสมทั้งระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ โดยผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องควร พิจารณาว่าเด็กจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง

การอยู่อาศัย - ปัญหาหลกั คือ เรื่องของน ้าดื่ม และห้องน ้าต้องสามารถใช้ได้ตามปกติ เพราะจะทา ให้ไม่เกิดความสกปรก ต้องมีการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย จัดการขยะมูลฝอย และสารเคมีต่าง ๆ ปรับ สภาพถนนให้สามารถใช้ได้ปกติ และแก้ปัญหาเรื่องสายไฟที่จมอยู่ใต้น ้า

โดยเฉพาะระบบบ าบัดน าเสีย และห้องน ้าที่ใช้ในครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากน ้าท่วม ส่วนน ้า ดื่มก็ต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการต้ม หรือการใช้คลอรีน หรือการน าน ้าดื่มสะอาดจากแหล่งอื่นมาให้ก่อน เนื่องจากของเสียมักแพร่กระจายในพื้นที่น ้าท่วม ทั้งนี้ เด็กๆ ควรจะเป็นคนกลุ่มสุดท้ายที่กลับไปยังพื้นที่ ประสบภยัพิบตัิคุณชอบเนื้อหานี้หรือไม่?
หากคุณมีบัญชีของผู้ใช้ที่ทำให้เป็นปลาแมกเคอเรลคุณสามารถเพิ่มบุ๊กมาร์กลงใน mypage ของคุณได้

รีวิว


หลงัจากเกดิอุทกภัย
0 / 5 (0 รีวิวจากผู้ใช้)
สิ่งที่คนพูด

แสดงความคิดเห็นจาก

สมาชิกเข้าสู่ระบบและปล่อยให้คะแนนของคุณ

หากต้องการแสดงความคิดเห็นโปรดเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนสมาชิก

คุณมีบัญชีของผู้ใช้ MingalaGo หรือไม่?

personLogin

รับบัญชีของผู้ใช้ MingalaGo!

personลง ทะเบียน