Mono Club" ร้านอาหารที่ดีที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์”

2019-07-15edit MyoMinThu


ถา้คุณอยากจะทานอาหารเอเชียและอาหารยุโรปที่มีคุณภาพ แต่ราคาถูก ฉนัอยากแนะนา ร้านอาหารที่ ชื่อว่า “Mono Club” ที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันอยู่แลว้ ร้านอาหารแห่งนี้อยู่ที่เมืองมณัฑะเลยน์ะคะ ถา้คุณตอ้งการ ความสบายใจ หรืออยากถ่ายรูปสวย ๆ ร้านอาหารโมโนคลับนี้ตอบโจทยข์องคุณ เพราะมีไวไฟฟรี และอาหาร อร่อยค่ะ การตกแต่งของร้านแห่งนี้เป็นแบบคลาสสิคหรือบูติก มนัเงียบและดูดีมาก จึงเป็นที่ชื่นชอบส าหรับผทู้ี่ ตอ้งการนดัคุยงาน

 

นอกจากนี้ ทางร้านยงัมีบริการกาแฟหรือชาฟรี 1 แก้ว ส าหรับคนที่จะมานั่งในร้าน ฉนัเองได้ทานหมอ้ ดินกับเนื้อวัวและกุ้ง (Clay Pot Rice with Beef & Prawn) ค่ะ รสชาติมันอร่อยกว่าปกติ เพราะว่าทอดกับเนื้อวัวที่ นุ่ม กุ้ง เต้าหู้ญี่ปุ่น และผักต่าง ๆ

 

อีกอย่างหนึ่งส าหรับคนที่ชอบกินเนื้อวัว คือ Grilled Beef Steak ค่ะ เราสามารถเลือกซอส 2 อย่างได้ ก็ คือซอสไวน์แดง (Red Win Sauce) กับซอสพริกไทยดา (Black Pepper Sauce) ซ่ึง Yamon ได้ลองกินกับซอสทั้ง สองชนิด เพราะว่าฉนัอยากรู้รสชาติของซอสเป็นอย่างไร เนื่องจากฉนัเป็นแฟนตวัยงของเนื้อวัว ฉันชอบกินเนื้อ ววัมาก ๆ ยิ่งได้กินกับด้วยครีมมันฝรั่ง กลิ่นของมันจะหอมมาก ๆ เลยค่ะ


เนื้อที่นี่ไม่แข็ง ไม่นิ่ม มันพอดีเลยค่ะ ข้อได้เปรียบก็คือ ใช้เวลาเตรียมเนื้อมากกว่าส่วนผสมอื่น ๆ อีก อย่างหนึ่งที่ทาน คือ ต้มย ากุ้ง ค่ะ

ในต้มย ากุ้ง ประกอบด้วยกุ้งตวัใหญ่สามตัวนะคะ ถ้าเทียบกับราคาที่ต้องจ่าย รสชาติของมนัคุม้ยิ่งกว่า คุม้ เพราะว่ามันอร่อยมาก ๆ เลยค่ะ Yamoneได้ลองกินทั้งหมด ส่วนอีกอย่างหนึ่งคือ ซุปครีมเห็ด (Mushroom Cream Soup) เป็นอาหารยุโรป ค่ะ วิธีที่กินอันนี้ ตอ้งโยนขนมปังชีสตะวนัตก (Western Cheese Bread) ลงใน ซุปค่ะ รสชาติก็มันจะหอมๆ ก็เลยเป็นเมนูที่ชาวต่างชาติชอบ


ส่วนเครื่องดื่ม ก็มีค็อกเทลกว่า 40 ชนิด และก็ถ้าคุณจะซื้อเบียร์ 90 แก้ว คุณจะได้หม้อ Shisha เป็น ของขวญันะคะ ถ้าคุณจะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 ขวดหรือไวน์ 1 ขวดคุณจะไดห้มอ้ Shisha ฟรีค่ะ ว้าว!! นี่ เป็นโปรโมชั่นที่ดีมากส าหรับคนที่ชอบ Shisha เลยค่ะ


นอกจากนี้ ยังมีบริการพิเศษ คือ Unplugged Band ร้องเพลงตั้งแต่ 1 ทุ่มถึง 4 ทุ่ม ทุกวนั ยกเวน้วนัองัคาร และวนัพุธ
ที่นี่ราคาเหมาะสมกับการบริการ อาหารก็อร่อยมาก บรรยากาศของร้านเงียบและสงบ พนกังานทุกคน ในร้านเป็นมิตร และบริการดีมาก ๆ แม้ว่าจะมีร้านอาหารและบาร์จ านวนมากในมัณฑะเลย์ แต่ Yamone ขอ แนะน าให้ไปร้านนี้ที่เป็นร้านที่สามารถจะนั่งแบบสบาย ๆ กับครอบครัวและเพื่อน ๆ ได้

ส่วนที่จอดรถก็มีเพียงพอนะคะ ไม่ต้องกังวลอะไรเลยค่ะ ที่อยู่ของร้าน ก็คือ ถนนสายที่ 65 และมุมถนน ที่ 41 อา เภอมหาอองมเย (Mahar Aung Myae townships) ค่ะ ถ้าอยากทราบเกี่ยวกับการตกแต่งของร้าน สามารถ คลิกดูภาพต่อไปนี้ทีละภาพได้เลยนะคะคุณชอบเนื้อหานี้หรือไม่?
หากคุณมีบัญชีของผู้ใช้ที่ทำให้เป็นปลาแมกเคอเรลคุณสามารถเพิ่มบุ๊กมาร์กลงใน mypage ของคุณได้

รีวิว


Mono Club" ร้านอาหารที่ดีที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์”
0 / 5 (0 รีวิวจากผู้ใช้)
สิ่งที่คนพูด

แสดงความคิดเห็นจาก

สมาชิกเข้าสู่ระบบและปล่อยให้คะแนนของคุณ

หากต้องการแสดงความคิดเห็นโปรดเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนสมาชิก

คุณมีบัญชีของผู้ใช้ MingalaGo หรือไม่?

personLogin

รับบัญชีของผู้ใช้ MingalaGo!

personลง ทะเบียน