မင်္ဂလာစားသောက်ဆိုင်များ

မြန်မာနိုင်ငံရှိ စားသောက်ဆိုင်အမျိုးမျိုး

Pansodan Scene Art Café

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Kyauktada

Marco’ Cellar

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Kyauktada

The Envoy

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Botataung

Number One Spicy

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Sanchaung

La La Crepe

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Kamaryut

J Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Kamaryut

Thai Smile Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Sanchaung

Jan Jan Jan Japanese Ramen

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Bahan

VX Bar & Restaurant

ရှမ်းပြည်နယ်
Taunggyi

Café Del Seoul

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Yankin

Native Kitchen

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Thuwunna

Café Paradise

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Kyauktada

City View

ရှမ်းပြည်နယ်
Taunggyi

My House Café

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Sanchaung

Mr. Cow Myanmar

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Ahlone

Heart Beat Restaurant

ရှမ်းပြည်နယ်
Taunggyi

Hayeon Jung Korean Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Insein

Color Stones Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Tamwe

800 Bowls Chinese Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Botataung

Green Gallery

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Botataung

Uncle Bird Food & Snacks

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Lanmadaw

Rangoon Grill & Chill (Insein Branch)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Insein

Yangon Language Café

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Lanmadaw

Sofaer & Co

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Kyauktada

Chinatown 125 Café

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Latha

Caffa Myanmar

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Kyauktada

Grand Library Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Pabedan

Seoul Korean Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Botataung

Four Tomatoes Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Botataung

World Training Center (WTC)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Insein