อาหาร

Let's discover various Myanmar information that you don't know about yet!

งานแสดงสินค้าท้องถนิ่คร้ังที่ 11…

ภาคย่างกุ้ง

ไร่องุ่น Red Mountain บนเนินเขาที่สวยงาม…

หย่าว ชเว่

Shel’s Bistro

ภาคย่างกุ้ง

เปรียบเทียบตลาดกลางคืนย่างกุ้งกับตลาดกลางคืนยอดน…

ภาคย่างกุ้ง

street food ที่ถูกสุขอนามัย ราคากันเองสบายกระเป๋…

ภาคย่างกุ้ง
ลานมะด่อ